Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /wp-content/themes/vienna/header.php:2) in /wp-content/themes/vienna/inc/functions/scripts.php on line 66
 

Lasy, rower i przepisy


Zaczepieni ostatnio przez jednego z naszych kolegów rowerzystów odnośnie znaków zakazu ruchu na szlakach rowerowych w naszym powiecie postanowiliśmy zgłębić temat, bo sami też się na tym złapaliśmy. Jak widać też nas to spotkało:zakaz-ruchu

Zaciekawieni tematem postanowiliśmy wysłać maila do naszego nadleśnictwa o następującej treści:

"Dzień dobry, chciałem w imieniu Rowerowego Wielunia zapytać, jak wygląda poruszanie się po lasach rowerami wg prawa?

Jeśli np. na drodze leśnej oznaczonej jako szlak rowerowy spotkamy taki znak jak na załączonym zdjęciu? I kolejne pytanie: czy jeśli las jest w rękach prywatnych, a szlak rowerowy przebiegający przez niego jest oznakowany i np. stoi znak zakazu ruchu, to co wtedy? Droga jest nadal publiczna, czy już może prywatna?

Gdzie możemy jeździć rowerami, a gdzie kategorycznie nie, jeśli jest zakaz dla rowerów?

Przestrzegamy prawa, lecz nie do końca jesteśmy pewni powyższych sytuacji, dlatego też nie chcielibyśmy zostać potraktowani jako intruzi, więc zwracamy się do Państwa o przybliżenie nam naszych obowiązków na Waszych terenach.

Z góry dziękuję za odpowiedzi."

Otrzymaliśmy bardzo szerokie wyjasnienia:

Odnośnie postawionego znaku to pragnę poinformować iż został on postawiony na drodze publicznej. Należy sprawdzić kto jest zarządcą drogi.  Pragne wyjaśnić kwestię poruszania się rowerem po lesie.

Poniższy artykuł ustawy o lasach odnosi się tylko do niżej wymienionych pojazdów, które nie mogą wjechać do lasu.:

Art. 29. Ruch pojazdem, jazda konno, postój pojazdów w lesie
Dz.U.2015.0.2100 t.j. - Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

1a. Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnymi wyznaczonymi przez nadleśniczego.

2. Postój pojazdów, o których mowa w ust. 1, na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.

3. Przepisy ust. 1 oraz art. 26 zakazy wstępu do lasu ust. 2 i 3, a także art. 28 zakaz wstępu do lasu wprowadzony przez właściciela lasu, nie dotyczą wykonujących czynności służbowe lub gospodarcze:

1) pracowników nadleśnictw;
2) osób nadzorujących gospodarkę leśną oraz kontrolujących jednostki organizacyjne Lasów Państwowych; 
3) osób zwalczających pożary oraz ratujących życie lub zdrowie ludzkie;
4) funkcjonariuszy Straży Granicznej chroniących granicę państwową oraz funkcjonariuszy innych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny;
5) osób wykonujących czynności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych na obszarach leśnych;
6) właścicieli lasów we własnych lasach;
7) osób użytkujących grunty rolne położone wśród lasów;
8) pracowników leśnych jednostek naukowych, instytutów badawczych i doświadczalnych, w związku z wykonywaniem badań naukowych i doświadczeń z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody;
9) wojewódzkich konserwatorów przyrody oraz pracowników Służb Parków Krajobrazowych; 
10) osób sporządzających plany urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu lub inwentaryzację stanu lasu, o której mowa w art. 19ust . 3.
4. Imprezy sportowe oraz inne imprezy o charakterze masowym organizowane w lesie wymagają zgody właściciela lasu.

Tutaj  nie jest wymieniony rower.
Więc wjazd rowerem jest dozwolony – ale gdzie – o tym mówi art. 26

"Art. 26.
1. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są udostępniane dla ludności.
w tych przypadkach  ruch rowerem jak również pieszo jest zabroniony  stale
2. Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:  
1) uprawy leśne do 4 m wysokości; 
2) powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
3) ostoje zwierząt;
4) źródliska rzek i potoków;
5) obszary zagrożone erozją.

Tylko w/w 5 przypadkach nie można wejść/ wjechać rowerem do takiego lasu.  Jeśli chodzi o punkt 1 to nie będzie tam stała żadna tablica.

To osoba będąca w lesie musi ocenić wysokość takiego „lasu ‘’ czy ma mniej niż 4 lub więcej niż 4 m. Co z tego wynika -iż poruszanie się  w takim lesie za maślakami lub innymi grzybami  będzie karane.

W pozostałych 4 punktach w/w powinny znajdować się  tablice zakazujące wstępu na takie powierzchnie. 

Istnieją też  przypadki kiedy wjazd do lasu rowerem jest zabroniony: zakaz okresowy
3. Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.

4. Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2 pkt 1, oznacza się tablicami z napisem „zakaz wstępu” oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Obowiązek ustawiania i utrzymywania znaków ciąży na nadleśniczym w stosunku do lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych oraz na właścicielach pozostałych lasów.

W przypadku kiedy szlak rowerowy biegnie przez grunty prywatne  moim zdaniem nie może istnieć sytuacja iż został wyznaczony przez grunt prywatny tylko drogą publiczną , która posiada wyodrębniona działkę ewidencyjną i znajduje się właściciel , który jest jej zarządcą.

Bardzo dziękujemy za tak wyczerpującą i rzeczową odpowiedź.

Menu

Facebook